Terug naar boven

Alg. voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden


1.   Toepasselijkheid

1.1.    Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en prestaties t.a.v. bedrijven.
1.2.    De voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de opdrachtgever wanneer we hem deze voorwaarden hebben overhandigd en hij deze heeft aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet bindend voor ons zolang we ze niet uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. Ze worden ook geen onderdeel van de overeenkomst door ons stilzwijgen of door onze levering.

2.   Aanbod en contractsluiting

2.1.    Onze aanbiedingen zijn bindend indien we ze schriftelijk en zonder voorbehoud overhandigen. Bestellingen worden inhoudelijk bindend wanneer we ze schriftelijk bevestigen of nakomen door het leveren van de goederen.
2.2.    Voor bestellingen op afroep dienen we alleen een voorraad aan te houden als we ons daartoe hebben verbonden. Afroeptermijnen moeten redelijk zijn. Als we bestellingen op afroep hebben bevestigd, moeten de vermelde hoeveelheden uiterlijk binnen een jaar na de ondertekening van het contract worden afgenomen. Anders kunnen we, nadat we de opdrachtgever hebben opgeroepen om binnen een redelijke termijn de goederen af te nemen, ons terugtrekken uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding min aftrek van niet-gemaakte kosten te eisen.

3.   Prijzen, betaling, facturering

3.1.    Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen af fabriek, uitgezonderd laden, verpakken en lossen plus de wettelijk verplichte btw.
3.2.    Als geen prijsovereenkomst werd gesloten, wordt de prijs van de goederen berekend op basis van de prijzen die geldig zijn op de dag van levering.
3.3.    De betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt 1% korting verleend. Het recht op een korting is niet van toepassing indien de opdrachtgever op het moment van betaling nog openstaande facturen heeft.
3.4.    Wij aanvaarden wissels alleen als betaling nadat dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Creditnota’s voor wissels of cheques zijn altijd onder voorbehoud van ontvangst en zonder afbreuk te doen aan de eerdere vervaldag van de aankoopprijs in geval van wanbetaling door de koper. Ze gelden als betaling met valutadatum op de dag waarop we kunnen beschikken over de tegenwaarde.
3.5.    Als de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst in financiële moeilijkheden komt, betalingsachterstand krijgt of wanneer er processen i.v.m. cheques of wissels tegen hem worden gevoerd, hebben wij het recht om verdere leveringen alleen uit te voeren na vooruitbetaling en onmiddellijk alle uitstaande vorderingen op te eisen. Als betaling geaccepteerde wissels kunnen we in dit geval teruggeven om in plaats daarvan betaling in contanten of een zekerheidsstelling in een andere vorm te eisen.
3.6.    Verrekening met tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij deze onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn. Het recht om betalingen in te houden of te compenseren met tegenvorderingen, wordt aan de opdrachtgever alleen toegestaan voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist of onherroepelijk vastgesteld zijn.

4.   Tijdstippen, termijnen, deelleveringen, op maat gemaakte producten, goederenteruggave

4.1.    De door de opdrachtgever vermelde tijdstippen en leveringstermijnen zijn slechts bindend wanneer we die ofwel hebben aangeboden of schriftelijk hebben bevestigd. Dit geldt ook voor afroeptermijnen. Naleving hiervan is onderhevig aan het tijdig nakomen van de medewerkingsplicht van de opdrachtgever, anders zullen deze termijnen dienovereenkomstig worden verlengd.
4.2.    De naleving van tijdstippen en termijnen is onder voorbehoud van correcte en tijdige leveringen aan ons wanneer we een overeenstemmende dekkingskoop kunnen aantonen. Voor zover een afname is overeengekomen of wettelijk vereist is, is de afnamedatum doorslaggevend, of als alternatief de melding van bereidheid om af te nemen indien de opdrachtgever ten onrechte de afname weigert.
4.3.    Als de verzending of afname van de geleverde goederen wordt uitgesteld om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, dan worden hem vanaf een maand na de kennisgeving van bereidheid tot verzending of afname de door de vertraging opgelopen kosten in rekening gebracht.
4.4.    Als niet-naleving van de levertijd het gevolg is van overmacht, arbeidsgeschillen of andere gebeurtenissen die buiten onze invloed liggen en niet door ons worden veroorzaakt, dan zal de levertijd evenredig worden verlengd. We zullen de opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen van het begin en het einde van dergelijke omstandigheden.
4.5.    De opdrachtgever kan het contract zonder wachtperiode intrekken als de hele levering vóór de overdracht van het risico definitief onmogelijk wordt. De klant kan zich bovendien terugtrekken uit het contract wanneer bij een bestelling de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en hij een legitiem belang heeft bij de weigering van de deellevering. Als dit niet het geval is, dient de klant de contractuele prijs die verbonden is aan de deellevering te betalen. Hetzelfde geldt voor een onvermogen dat op ons betrekking heeft. Voor het overige geldt punt 8.3. Als de onmogelijkheid of het onvermogen optreedt tijdens het acceptatieverzuim of indien de klant alleen of overwegend alleen verantwoordelijk is voor deze omstandigheden, blijft hij verplicht om over te gaan tot de tegenprestatie.
4.6.    Indien wij vertraging oplopen en de klant hierdoor schade lijdt, heeft hij het recht om een forfaitaire schadevergoeding wegens vertraging te vorderen. Die bedraagt 0,5% voor elke volle week vertraging, maar in totaal niet meer dan 5% van de waarde van het deel van de totale levering dat door de vertraging niet tijdig of niet volgens het contract kan worden gebruikt. Als de klant ons in geval van vertraging – met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen – een aangepaste periode toestaat om de prestaties te leveren en aan die periode niet wordt voldaan, dan heeft de klant in het kader van de wettelijke voorschriften het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verdere claims op basis van leveringsvertragingen worden uitsluitend geregeld door punt 8.3 van deze voorwaarden.
4.7.    We hebben het recht op deelleveringen voor zover ze redelijk zijn voor de klant.
4.8.    Voor op maat gemaakte producten hebben we het recht om de overeengekomen leveringshoeveelheid 10% te over- of onderschrijden, tenzij dit onredelijk is voor de klant.
4.9.    Bij teruggave van goederen door de klant zal 10% van de contractuele prijs worden afgetrokken. Afhankelijk van de toestand van de goederen kan de aftrek hoger of lager zijn. Uitzondering: Gebreken (zie punt 7. Rechten bij gebreken).

5.   Overdracht van risico, afname, acceptatieverzuim

5.1.    De verzending gebeurt voor rekening en risico van de klant. Voor zover ons tegen het moment van verzendingsgereedheid geen specifieke verzendingsinstructies werden gegeven, voeren wij de verzending naar eigen goeddunken uit en op  kosten van de klant verzekerd als het transport wordt uitgevoerd door onze vrachtwagens.
5.2.    Het risico gaat met de kennisgeving van verzendingsgereedheid en voor het laden van de goederen in onze fabriek over op de klant, ook als gratis levering is overeengekomen. Dit geldt ook indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de klant zelf. Indien een aanvaarding dient plaats te vinden, is dit bepalend voor de overdracht van het risico. Die moet onmiddellijk op de datum van aanvaarding worden uitgevoerd, of als alternatief na onze melding van aanvaardingsgereedheid. De klant mag de aanvaarding niet weigeren als een niet-wezenlijk defect aanwezig is. Indien de aanvaarding wordt vertraagd door omstandigheden buiten onze wil om, dan gaat het risico over op de klant vanaf de dag van kennisgeving van aanvaardingsgereedheid.
5.3.    Als de verzending of aanvaarding wordt vertraagd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, dan mogen wij vanaf een maand na de kennisgeving van bereidheid tot verzendings- of aanvaardingsgereedheid opslagkosten in rekening brengen van 0,5% van het factuurbedrag voor elke begonnen maand, maar niet meer dan 5% van het factuurbedrag, tenzij wij hogere kosten kunnen aantonen.

6.   Eigendomsvoorbehoud

6.1.    Onze leveringen blijven tot betaling van al onze openstaande vorderingen t.a.v. de klant op het moment van de levering, ongeacht de juridische reden, onze eigendom, zelfs als betalingen voor speciaal gekenmerkte vorderingen werden verricht. Voor een lopende rekening geldt het eigendomsvoorbehoud als pand voor onze totale vordering.
6.2.    Het eigendomsvoorbehoud blijft onaangetast wanneer de klant een cheque uitschrijft voor het factuurbedrag en tegelijkertijd een acceptatie door ons van de aankoopprijs ontvangt.
6.3.    De klant mag onze eigendom tijdens de gebruikelijke handel verkopen, mengen en verwerken, zolang hij geen betalingsachterstand heeft. We hebben het recht om deze machtiging op elk gewenst moment in te trekken. Een bewerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud wordt door de klant altijd voor ons uitgevoerd zonder dat hieruit verplichtingen voor ons ontstaan. Bij het verwerken of vermengen van goederen onder eigendomsvoorbehoud met andere goederen die geen eigendom zijn van ons, hebben wij het recht op mede-eigendom van de nieuwe goederen die in verhouding staat van de factuurwaarde van de door ons geleverde goederen ten opzichte van de andere goederen overeenkomstig §§ 947, 948 BGB.
6.4.    Indien de door ons geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant worden doorverkocht, gemengd of verwerkt, staat de klant op dat moment zijn vorderingen uit hoofde van het contract tussen hem en zijn medewerkers aan ons af. Wij aanvaarden deze overdracht. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere, ons niet toebehorende goederen zonder of na verwerking worden verkocht door de koper, geldt de overdracht van de vordering ten gevolgen van de doorverkoop alleen voor het bedrag van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. De klant heeft het recht om vorderingen ten gevolge van de doorverkoop tot aan onze eventuele herroeping te innen. Hij heeft echter niet het recht om over dergelijke vorderingen te beschikken. De opdrachtgever is verplicht ons alle vereiste informatie en documenten te overhandigen om de afgestane rechten te claimen, met name het benoemen van de debiteuren van de afgestane vorderingen en ze op ons verzoek informatie te geven over het afstaan. Wij zijn bevoegd om de debiteuren in naam van de koper op de hoogte te brengen over het afstaan van vorderingen.
6.5.    Als de waarde van de bestaande waarborgen onze totale vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zijn wij op verzoek van de koper verplicht om in dit opzicht waarborgen naar onze keuze vrij te geven.
6.6.    De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele beslagleggingen of andere aantastingen van onze rechten door derden.
6.7.    Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of er werd een aanvraag ingediend om een insolventieprocedure te openen tegen de activa van de klant, moet de klant de goederen onder eigendomsbehoud na aanmaning overhandigen. De teruggave kunnen we echter op grond van het eigendomsvoorbehoud pas eisen wanneer we ons uit de overeenkomst hebben teruggetrokken.

7. Rechten bij gebreken

Voor materiële en juridische gebreken staan we mits uitsluiting van andere    
claims – behoudens punt 8 – als volgt garant:
    Materiële gebreken
7.1.    Alle onderdelen die als gevolg van een situatie die zich vóór de overdracht van het risico heeft voorgedaan als gebrekkig worden beschouwd, worden gratis naar ons eigen goeddunken gerepareerd. De vaststelling van dergelijke gebreken moet ons onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. Vervangen onderdelen worden onze eigendom.
7.2.    Voor het uitvoeren van alle door ons noodzakelijk geachte reparaties of vervangingen moet de klant ons de nodige tijd en gelegenheid geven, anders zijn wij vrijgesteld van de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alleen in dringende gevallen, met name om onevenredig grote schade te voorkomen, waarbij we onmiddellijk moeten worden geïnformeerd, heeft de klant heeft het recht om het gebrek zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen en van ons terugbetaling van de noodzakelijke uitgaven te eisen.
7.3.    De klant heeft in het kader van de wettelijke bepalingen het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst als wij – met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen – een overeengekomen redelijke termijn voor de reparatie of vervanging wegens een materieel gebrek zonder resultaat laten verstrijken. Als slechts sprake is van een klein defect, heeft de klant alleen het recht om een korting op de contractuele prijs te eisen. Het recht op korting op de contractuele prijs is in andere gevallen uitgesloten.
7.4.    Er wordt geen garantie gegeven in de volgende specifieke gevallen:
-    ongeschikt of onjuist gebruik
-    ongeschikte ondergrond
-    chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, voor zover zij niet onze verantwoordelijkheid zijn
-    kleine kleurverschillen die niet sterker zijn dan de gebruikelijke verschillen in de industrie of die binnen de specificaties van kwaliteitsrichtlijnen of normen liggen
-    door de klant vóór de verwerking van de materialen niet-uitgevoerde monsterneming voor de juistheid van het geleverde materiaal betreffende soort en kleur
-    standaardafwijkingen van de levering wat betreft kleur, gewicht en toestand
-    standard of lichte, technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht en toestand van de levering ten opzichte van eventuele sjablonen en stalen
7.5.    Als de klant of een derde partij een onjuiste reparatie uitvoert, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van de geleverde goederen zonder onze voorafgaande toestemming.
7.6.    Verhaalsrecht van de klant tegen ons wegens ontstane kosten in de leveringsketen naar de consument, is alleen geldig voor zover de klant met zijn afnemers geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke claims wegens gebreken. Voor zover de kosten stijgen omdat de levering achteraf naar een andere locatie dan de vestiging van de klant is gebracht, zijn we niet verplicht om die kosten te vergoeden, tenzij de overbrenging in overeenstemming is met het beoogde gebruik.
Juridische gebreken
7.7.    Als het gebruik van de geleverde goederen leidt tot een overtreding van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten, zullen wij op onze kosten de klant het recht op verder gebruik bezorgen of de levering op een voor de klant aanvaardbare manier aanpassen zodat de schending van het auteursrecht niet meer bestaat. Als dit niet mogelijk is onder economisch redelijke voorwaarden of binnen een redelijke termijn, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Met inachtneming van deze voorwaarden hebben ook wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst. Bovendien zal de klant worden vrijgesteld van onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen van de auteursrechthebbenden in kwestie.
7.8.    Onze verplichtingen bedoeld in paragraaf 7.7 zijn, behoudens paragraaf 8.3, in geval van schending van een octrooi of auteursrecht exhaustief.

8. Aansprakelijkheid

8.1.    We zijn niet aansprakelijk voor vertraging van de levering of niet-levering indien veroorzaakt door redenen buiten onze wil om en indien onvermijdelijk met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Vertragingen veroorzaakt door vervoerders worden niet beschouwd als overmacht.
8.2.    Wanneer de geleverde goederen niet kunnen worden gebruikt door de klant als gevolg van onze fout door niet of foutieve uitvoering voor of na de sluiting van het contract van vereiste voorstellen en advies of door schending van andere contractuele verplichtingen – in het bijzonder instructies voor bediening en onderhoud van de geleverde goederen, gelden onder uitsluiting van verdere vorderingen door de klant de bepalingen in punten 7 en 8.3.
8.3.    Wij zijn alleen in de volgende gevallen – om gelijk welke rechtsgrond – aansprakelijk voor schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan:
-    in geval van opzet
-    in geval van grove nalatigheid van onze organen of leidinggevenden
-    in geval van opzettelijke schending van leven, lichaam, gezondheid
-    in geval van defecten die wij frauduleus hebben verborgen of waarvan wij de afwezigheid hebben gegarandeerd
-    in geval van gebreken van de geleverde goederen voor zover wij in het kader van de Wet Productaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte goederen
-    in geval van opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen, zullen wij ook in het geval van grove nalatigheid van niet-leidinggevende medewerkers en lichte nalatigheid aansprakelijkheid opnemen, in het laatste geval beperkt zich dit tot schade die kenmerkend is voor de overeenkomst en redelijkerwijs voorzienbaar is. Verdere vorderingen zijn uitgesloten.
-    Onze aansprakelijkheid is bij gewone nalatigheid beperkt tot de waarde van de defecte levering, d.w.z. dat we naast de vervanging van het product of terugbetaling van de koopprijs verdere schade slechts terugbetalen tot het bedrag van de aankoopprijs van het defecte product.
In geval van grove nalatigheid vervangen we de schade tot twee keer het bedrag van de aankoopprijs van het defecte product.

9. Verjaring

Claims voor materiële defecten en schadeclaims volgens paragraaf 7 en 8 verjaren na twaalf maanden. Dit geldt niet wanneer in de wet langere termijnen zijn voorzien voor gebouwen en goederen voor gebouwen in § 438 paragraaf 1 nr. 2 en voor verhaalsrecht in § 479 paragraaf 1 en constructiefouten in
§ 634 a paragraaf 1 nr. 2 BGB. In geval van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, bij opzettelijk of grof plichtsverzuim en bij frauduleus verzwijgen van een gebrek zijn ook de wettelijke verjaringstermijnen zoals bij schadeclaims volgens de  Wet Productaansprakelijkheid van kracht.

10   Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

10.1.    Plaats van nakoming voor de levering is Münster of anders het betreffende magazijn.
10.2.    De rechtbank van Münster/Beieren is exclusief bevoegd voor alle geschillen tussen de partijen als de klant een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is. We kunnen de klant echter naar keuze ook vervolgen bij zijn algemeen bevoegde rechtbank.
10.3.    De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401    Tel. +49 251 7188-0    www.brillux.de
48163 Münster    Fax +49 251 7188-105    info@brillux.de

Commanditaire vennootschap, AG Münster HR A 3194
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Brillux GmbH, AG Münster HR B 4272
Bedrijfsleiding:     Peter König, Dr. Julius Schröder, Michael Thompson

Sparkasse Münsterland Ost, rekeningnr. 95 000 303, BLZ 400 501 50
IBAN: DE11 4005 0150 0095 0003 03, BIC: WELA DE D1MST

Deutsche Bank AG, rekeningnr. 0 284 000, BLZ 400 700 80
IBAN: DE02 4007 0080 0028 4000 00, BIC: DEUT DE 3B400

Postbank, rekeningnr. 7 462 505, BLZ 370 100 50
IBAN: DE98 3701 0050 0007 4625 05, BIC: PBNK DE FF370

GLN 40 06559 00000 9