Terug naar boven

Gegevensbescherming Persoonlijke gegevens zijn een kwestie van vertrouwen

Deze privacyverklaring legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online-aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, alsook onze externe online aanwezigheid, zoals onze socialmediaprofielen (hierna gezamenlijk “online-aanbod” genoemd). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, bijvoorbeeld “persoonsgegevens” of de “verwerking” daarvan, verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Status: 25.05.2018

Verantwoordelijke

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
DUITSLAND

P.h.G. Brillux GmbH, hoofdkantoor Münster, AG Münster HR B 4272
Managers Peter König, Robert König, Dr. Christoph Derwing, Michael Thompson

Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-439
E-mail: info@brillux.de

Functionaris voor gegevensbescherming

E-mailadres: datenschutz@brillux.de

Soorten verwerkte gegevens
 • Gebruikersgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudelijke gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta-/communicatiegegevens

 

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (art. 9, lid 1, van de AVG)

Er worden in principe geen bijzondere gegevenscategorieën verwerkt, tenzij deze door de gebruiker worden toegevoegd aan de verwerking, bv. in onlineformulieren.

Categorieën van personen waarop de verwerking betrekking heeft
 • Klanten / prospects / leveranciers
 • Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod

Hierna zullen we naar de betrokken personen samenvattend ook verwijzen als “gebruikers”.

Doel van de verwerking
 • Terbeschikkingstelling van het online-aanbod en de inhoud en functies ervan
 • Leveren van contractuele prestaties, diensten en klantenservice
 • Aanmelden voor informatie- en opleidingsevenementen
 • Deelname aan acties en aanbestedingen
 • Onlinesollicitaties
 • Reacties op contactverzoeken en communicatie met gebruikers
 • Marketing, reclame en marktonderzoek

   

1. Toepasselijke rechtsgrondslagen

Overeenkomstig art. 13 van de AVG informeren wij u over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in de privacyverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, onder a), en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking in het kader van de uitvoering van onze diensten en contractuele maatregelen, alsmede voor het beantwoorden van verzoeken, is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is art. 6, lid 1, onder c), van de AVG en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen is art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, onder d), van de AVG als rechtsgrondslag.    

2. Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring

Wij vragen u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan zodra wijzigingen aan de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij brengen u op de hoogte zodra de wijzigingen uw medewerking (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.    

3. Veiligheidsmaatregelen

 1. Wij nemen overeenkomstig art. 32 van de AVG en rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, maar ook de toegang, invoer, overdracht, beschikbaarheidsbeveiliging en scheiding daarvan. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (art. 25 van de AVG).
 2. De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.
   

4. Samenwerking met verwerkers en derden

 1. Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) bekend maken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, dan geschiedt dit uitsluitend op grond van een wettelijke toestemming (bv. bij als een overdracht aan derden, zoals een leverancier van betalingsdiensten, op grond van art. 6, lid 1, onder b), van de AVG is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst), indien u daarmee heeft ingestemd, indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bv. bij het inzetten van lasthebbers, webhosts etc.).
 2. Indien wij op grond van een zogenoemd “orderverwerkingscontract” de verwerking van gegevens overdragen aan derden, gebeurt dit op grond van art. 28 van de AVG.
   

5. Doorgifte in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of verstrekking of doorgifte van gegevens aan derden, dan vindt dit alleen plaats om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op grond van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken we gegevens / laten we de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de speciale voorwaarden van art. 44 van de AVG e.v. is voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op grond van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het “Privacy Shield”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).
 

6. Rechten van de betrokken personen

 1. U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om inzage te krijgen in deze gegevens, alsmede om verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform art. 15 van de AVG.
 2. Conform art. 16 van de AVG heeft u het recht te verzoeken dat uw gegevens worden vervolledigd of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.
 3. Conform art. 17 van de AVG heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van uw gegevens te eisen of, als alternatief, om volgens art. 18 van de AVG een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 4. U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform art. 20 van de AVG aan u worden overgemaakt of dat ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
 5. Volgens art. 77 van de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
   

7. Recht van herroeping

U heeft het recht om uw verleende toestemming op grond van art. 7, lid 3, van de AVG opnieuw in te trekken met toekomstige werking.
 

8. Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bewaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform art. 21 van de AVG. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.
 

9. Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

We maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van de gebruiker (voor uitleg over cookies en hun functie, zie laatste deel van deze privacyverklaring). Cookies worden deels gebruikt voor veiligheidsdoeleinden of ze zijn nodig voor de werking van ons online-aanbod (bv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruiker op te slaan bij het bevestigen van de cookie-banner. Bovendien gebruiken wij of onze technologiepartners cookies om het marktbereik te meten en voor marketingdoeleinden; hierover worden de gebruikers in de loop van de privacyverklaring geïnformeerd. Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden, in het bijzonder in het geval van tracking, kan bij een groot aantal diensten via de Amerikaanse website www.aboutads.info/choices/ of de Europese website www.youronlinechoices.com worden ingediend. Bovendien kan via de instellingen van de browser worden ingesteld dat cookies niet mogen worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

10. Gegevens wissen

 1. De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 van de AVG gewist of de verwerking ervan wordt beperkt. Voor zover dit niet uitdrukkelijk is vermeld in deze privacyverklaring, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaringsverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.
 2. Overeenkomstig de wettelijke vereisten worden de gegevens met name gedurende 6 jaar bewaard conform § 257, lid 1, van het Duitse handelswetboek (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en gedurende 10 jaar conform § 147, lid 1, van het Duitse fiscale wetboek (boeken, bescheiden, toestandverslagen, boekhoudkundige documenten, handels- en zakenbrieven, voor belastingheffing relevante documenten, enz.).
   

11. Persoonlijke ruimte "Mijn Brillux", onlineshop en shop met reclamemateriaal

 1. Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken voor het afgeschermde deel "Mijn Brillux". Daar kunnen geregistreerde zakelijke klanten producten en individueel ontworpen reclamemateriaal bestellen, maar ook alle bestellingen van de afgelopen twaalf maanden bekijken en kopieën van hun facturen downloaden. Daarnaast biedt het "Mijn Brillux"-account ook toegang tot Brillux-Leren. Via Brillux-Leren worden dynamische gegevens opgeslagen in het kader van de registratie van het leerproces m.b.t. online cursussen, wordt ook de seminargeschiedenis opgeslagen en is het mogelijk om een profielfoto toe te voegen. Tijdens het registratieproces verneemt de gebruiker welke informatie hij/zij hiervoor moet verstrekken. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. De gegevens van de gebruiker worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Wanneer gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, tenzij de gegevens om commerciële of fiscale redenen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder c, van het AVG moeten worden bijgehouden. Het is aan de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het aflopen van het contract wanneer ze hun account hebben opgezegd. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen tijdens de duur van het contract onherroepelijk te verwijderen.
 2. Voor het aanmaken van geïndividualiseerd reclamemateriaal worden de in de editor ingevoerde drukgegevens, inclusief de daarin opgenomen informatie (bv. bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, bedrijfslogo) voor druk en verzending naar een door ons ingeschakelde drukkerij doorgestuurd. Wij hebben met alle drukkerijen een orderverwerkingscontract gesloten, zodat ook zij de gegevens conform de geldende wetgeving voor gegevensbescherming verwerken.
 3. Tijdens de registratie en bij een hernieuwde registratie, evenals bij het gebruik van onze onlinediensten slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikershandeling op. Deze gegevens worden opgeslagen op grond van zowel onze gerechtvaardigde belangen als de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in principe niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze vorderingen of er een wettelijke verplichting bestaat conform art. 6, lid 1, onder c, van de AVG.
   

12. Evenementen

In het kader van evenementen georganiseerd door Brillux GmbH & Co. KG en haar dochterondernemingen worden foto's en/of video-opnamen gemaakt. Het kan daarbij voorkomen dat u als bezoeker van het evenement herkenbaar in beeld komt.

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Brillux GmbH & Co. KG en haar dochterondernemingen hebben daarbij als doel om foto's en video's van het evenement voor PR-doeleinden te publiceren in drukwerk en op hun websites en social-mediakanalen (waaronder Facebook en Instagram).

Wanneer we dienstverleners inschakelen die voor ons gegevens verwerken, dragen we er zorg voor dat ook zij voldoen aan de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

Als u niet op een foto en/of video afgebeeld wilt worden, vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te brengen bij het betreden van het evenement.

Als betrokken persoon heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@brillux.de.

Gelieve er rekening mee te houden dat bij elke publicatie op het internet altijd het risico bestaat dat opnames zonder onze tussenkomst worden verspreid en dus niet meer verwijderd kunnen worden. Ook oneigenlijk gebruik door internetgebruikers of zoekmachines kan niet worden voorkomen. Houd er ook rekening mee dat afbeeldingen niet meer kunnen worden verwijderd van reeds geproduceerd drukwerk.

13. Contact opnemen

 1. Wanneer u met ons contact opneemt (via het contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker volgens art. 6, lid 1, onder b), van de AVG verwerkt voor de verdere verwerking van het verzoek en de afhandeling ervan.
 2. We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Verzoeken van klanten die over een gebruikersaccount beschikken, worden in sommige gevallen permanent opgeslagen en we verwijzen voor de verwijdering van deze gegevens naar de informatie over het gebruikersaccount. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na afloop van de bewaarplicht (einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)).
   

14. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

 1. We verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgevraagde website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
 2. Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bv. om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal zeven dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.
   

15. Online aanwezigheid op social media

 1. We onderhouden een online aanwezigheid op sociale netwerken en platforms om met klanten, prospects en gebruikers die daar actief zijn te communiceren en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de handelsvoorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectievelijke exploitanten van toepassing.
 2. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bv. door berichten te plaatsen op onze onlineprofielen of ons een bericht te sturen.
   

16. Cookies en meting van het marktbereik

 1. Cookies zijn informatie die van onze webserver of de webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden zijn of andere vormen van informatieopslag.
 2. Wij maken gebruik van “sessiecookies”, die alleen voor de duur van uw actuele bezoek aan onze website worden opgeslagen (bv. om uw inlogstatus op te slaan of voor de functie van het winkelmandje om zo het gebruik van ons online-aanbod mogelijk te maken). In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, opgeslagen. Verder bevat een cookie ook informatie over de herkomst en de opslagtermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van onze website en bijvoorbeeld uw browser afsluit of uitlogt.
 3. De gebruikers worden in deze privacyverklaring geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van geanonimiseerde metingen van het marktbereik.
 4. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het niet accepteren van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.
 5. U kunt het gebruik van cookies voor metingen van het markbereik en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het “Network Advertising Initiative” (optout.networkadvertising.org) of ook via de Amerikaanse website (www.aboutads.info/choices) of de Europese website (www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) uitschakelen.
   

 
 
 
 

17. Google Analytics

 1. Op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG) maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

 2. Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en biedt hiermee de garantie dat het Europees recht inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

 3. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

 4. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

 5. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren via de desbetreffende instellingen van hun browser; de gebruikers kunnen ook verhinderen dat de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het aanbod worden verzameld en dat deze gegevens worden doorgestuurd naar en verwerkt door Google door de browserplugin te downloaden en installeren die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 6. Meer informatie ver het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de webpagina's van Google: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners (“Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt”), policies.google.com/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), adssettings.google.com/authenticated (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien”).

18. Nieuwsbrief

 1. Met de onderstaande informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische analyseprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
 2. Inhoud van de nieuwsbrief: Nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna “nieuwsbrieven” genoemd) sturen wij uitsluitend met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Als in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet is omschreven, is die inhoud bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.
 3. Dubbele opt-in en protocollering: De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt via een zogenaamde “dubbele opt-in”-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met een andere e-mailadres. Abonnementen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces volgens de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van de registratie en van de bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die bij de verzendservice zijn opgeslagen, worden geregistreerd.
 4. Verzendservice: de nieuwsbrief wordt verzonden door CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, hierna “verzendservice” genoemd. Hier kunt u het privacybeleid van de verzendservice raadplegen:www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 5. Bovendien kan de verzendservice deze gegevens in geanonimiseerde vorm gebruiken, d.w.z. zonder dat ze aan een gebruiker kunnen worden toegewezen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bv. om de verzending en weergave van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzendservice gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om zelf naar de ontvangers te schrijven of de gegevens door te geven aan derden.
 6. Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het om uw e-mailadres in te vullen. U kunt optioneel ook uw naam invullen zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.
 7. Prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief op de server van de verzendservice wordt opgehaald. Daarbij worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip waarop het webbaken werd opgehaald. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten te verbeteren op basis van de technische gegevens of op basis van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun locatie (die met behulp van het IP-adres kan worden bepaald) of het tijdstip van raadplegen. Bij de statistische analyses wordt ook nagegaan of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief, toch is het noch ons streven, noch dat van de verzendservice om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om de inhoud aan te passen aan de interesses van onze gebruikers.
 8. Het verzenden van de nieuwsbrief en de prestatiemeting zijn gebaseerd op een toestemming van de ontvangers op grond van art. 6, lid 1, onder a), en art. 7 van de AVG, in samenhang met § 7, lid 2, nr. 3, van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie of op grond van de wettelijke toestemming volgens art. 7, lid 3, van dezelfde wet.
 9. De protocollering van het registratieproces gebeurt op grond van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, onder f), van de AVG en geldt als bewijs van toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.
 10. Uitschrijving/herroeping: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Als een gebruiker zich alleen heeft geabonneerd op de nieuwsbrief en zijn/haar abonnement vervolgens opzegt, worden de persoonlijke gegevens verwijderd.
   

19. Integratie van diensten en inhoud van derden

 1. Binnen ons online-aanbod maken wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van de AVG) gebruik van content- en serviceaanbiedingen van externe aanbieders om hun content en services te integreren, bv. video's of lettertypes (hierna gezamenlijk aangeduid als "content"). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers kunnen detecteren, omdat ze zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar de browsers te sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde "pixeltags" (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken. Dankzij de "pixeltags" kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geanalyseerd. De geanonimiseerde informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, duur van het bezoek en overige informatie over het gebruik van ons online-aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.   
 2. Hierna wordt een overzicht gegeven van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun respectievelijke privacyverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en de bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out), die in sommige gevallen hier al werden vermeld: